Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Denní stacionář Domovinka

Naše služby » Denní stacionář Domovinka

 


Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořem městem Uherský Brod
 


 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

I v roce 2013 si naše služba, přes nedostatečné financování, udržela úroveň dobře poskytované služby, kterou vyžaduje onemocnění našich uživatelů, trpících alzheimerovou a jinou demencí.
 
Našimi uživateli jsou mnohdy lidé, kteří již nedokáží vyjádřit své pocity a emoce verbálně, stále jim ještě zůstává úsměv, veselý pohled, stisk ruky, gestikulace nebo smutný pohled ze kterého můžeme číst jak se cítí, co jim dělá radost, co je činí spokojenými nebo co jim chybí. Za léta strávená s našimi seniory jsme se přesvědčili, že pohled druhých, „oni si nic nepamatují, to či ono je zbytečné“ je mylný. My máme jiné zkušenosti, náš příběh nás přesvědčil, že naše chápaní a přístup je správný a má velmi blahodárný účinek pro daného člověka.
Paní, která k nám měla docházet jen po dobu hospitalizace svého manžela nám na konci svého pobytu začala útržkovitě vyjadřovat smutek, že už k nám nebude chodit, že se jí zde líbilo, že jí bude smutno. Několikrát za den nám svoji starost sdělovala. Proto jsme požádali rodinu, zda by jejich maminka a manželka nemohla pokračovat v návštěvě naší Domovinky. Manžel vyhověl přání své ženy a každý den ji přivádí k nám. Velmi oceňujeme jeho starostlivost, s jakou pečuje o svoji manželku, i přes pokročilý věk má zájem o nové poznatky v péči a léčbě, aby se zkvalitnil její život. Každý den si povídáme a vzájemně si předáváme zkušenosti.
I když nemoc pozvolna pokračuje, paní je spokojená, ráda se směje, když se vypráví humorné příběhy, líbí se jí krásné obrázky květin a přírody, které ji můžeme nabídnout přes PC. Také tanec a hudba jí vždy zlepší náladu. Tito nemocní nejvíce potřebují blízkost druhého člověka, který je má rád, který se jim věnuje, aby na ně nedoléhala samota, která jim nejvíce ubližuje. Aby kolem nich vládla atmosféra pohody a veselí.
V roce 2013 bylo připraveno mnoho zájmových aktivit pro naše uživatele, kterými se snažíme obohatit jejich volný čas a udržovat jejich kontakt se společenským prostředím.
Před velikonocemi jsme připravovali velikonoční blahopřání, kterými jsme potěšili své blízké a klienty ostatních zařízení.
Aby naše zařízení působilo útulně, předpěstovávali jsme si květiny pro letní výzdobu oken a pečujeme o květinový záhon pro potěšení.
Na podzim si sami vyrábíme věnečky na hroby svých blízkých a vzpomínáme na krásné chvíle, které jsme s nimi prožili.
Pečení a vaření patřilo k pravidelným činnostem našich uživatelek, proto si připravujeme dobroty ke společnému posezení.
 
V rámci spolupráce s ČALS také veřejnosti nabízíme testy paměti, které mohou včas upozornit na příznaky poruchy paměti a na základě výsledků může lékař zahájit léčbu.
 
Protože jsme si vědomi, že bez pomoci ostatních našich donátorů a dobrovolníků by služba nebyla na takové úrovni, dovolujeme si touto cestou poděkovat za spolupráci a důvěru rodinným příslušníkům, studentům gymnázia J.A.K. pod vedením paní Mgr. Hauerlandové za krásně prožité chvíle, za duchovní podporu P. Česlavovi z klášterního kostela a v neposlední řadě za finanční pomoc a dlouhodobou spolupráci městu Uherský Brod.
 

 

 

 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012

Naše služba je zaměřena na péči o osoby s Azheimerovou chorobou a jinými typy demence.
Od této cílové skupiny se odvíjí činnosti, kterými se snažíme uživatele aktivizovat tak, abychom zabránili jejich sociálnímu vyloučení a podpořili je v udržení soběstačnosti. Pravidelný denní program jsme v loňském roce našim uživatelům zpestřili následujícími aktivitami.
První společenskou událostí, již tradičně, je účast na charitním plese, který se letos konal ve Slavkově. Před postní dobou jsme spolu s uživateli Terapeutické dílny uspořádali masopustní veselí v maskách, za doprovodu reprodukované hudby. K dobré náladě přispělo pohoštění, které jsme si připravili.
Před jarními svátky jsme vyráběli velikonoční blahopřání formou lepení barevných motivů z papíru.
Uživatelé, kteří rádi tancují, si dopřáli veselou zábavu na „Čaji o páté“ v Domě kultury, pořádanou Centrem seniorů z naší charity a městem Uherský Brod.
V září jsme si připomněli onemocnění Alzheimerovy demence „Pomerančovým dnem“.
Je to den otevřených dveří, kdy má veřejnost možnost seznámit se s naším zařízením a s druhem poskytované služby.
I tento rok jsme opět v rámci spolupráce s Českou alzheimerovskou společností nabídli veřejnosti otestování paměti. Výsledky mohou upozornit na příznaky poruchy paměti a lékař může včas zahájit léčbu.
Po celý rok 2012, vždy jednou měsíčně, se konalo v našem zařízení Mariánské večeřadlo se mší svatou a možností svátosti smíření s duchovním otcem Česlavem Plachým z dominikánského kláštera.
 Při těchto duchovních setkáních jsme na přání našich pracovníků využili nezávislé podpory odborníka P. Česlava Plachého a vždy se věnovali žádaným tématům, zejména v duchovní oblasti. Naši pracovníci velmi oceňují jeho podporu a povzbuzení v  nelehké práci, kterou denně vykonávají.
Během celého roku pomáhali uživatelé navíjet přízi, ze které se pletou obvazy pro malomocné.
Touto kapkou v moři se zapojují do zmírnění utrpení ve třetím světě.
Tradičně na podzim jsme s uživateli vytvářeli věnečky, kterými mohli na dušičky zkrášlit hroby svých blízkých a zavzpomínat si na chvíle prožité s nimi.
Na konci listopadu jsme se těšili na vánoční svátky, vychutnávali jsme si adventní atmosféru, kterou umocňujeme přípravou adventního věnce pro výzdobu svých domovů.
Věřící uživatelé touží být smířeni v duchovní rovině a s radostí přijímají svátost nemocných, kterou jim v závěru roku poskytuje P. Česlav Plachý.
Vánoční atmosféru nám přiblížili studenti gymnázia J.A.K., pod vedením paní učitelky Mgr. Hauerlandové, zpíváním koled a dílničkami, kde všichni s nadšením tvořili malé pozornosti pro své nejbližší.
Během roku 2012 jsme do našeho zařízení přijali 6 nových uživatelů, 5 uživatelů odešlo do pobytových zařízeních pro zhoršení zdravotního stavu a 3 uživatelé nás opustili navždy.
Závěrem chceme poděkovat nejen našim uživatelům a jejich blízkým za spolupráci a důvěru, ale i našim sponzorům, duchovnímu otci, studentům gymnázia s paní učitelky Hauerlandovou a vedení města Uherský Brod za jejich hmotnou či duchovní pomoc.
 
 
 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011

Po stránce investic:
ze sponzorského daru jsme pořídili satelit pro zlepšení televizního vysílání, aby naše pánská část uživatel, která má větší zájem o sport, mohla sledovat tato sportovní klání na více kanálech.

Protože v stávajících prostorách sídlíme již šest let, bylo třeba obnovit malbu a opravit praskliny na stěnách. I tuto opravu s malbou jsme uhradili ze sponzorského daru.   

Po stránce aktivit:
Loňský rok byl pro naše zařízení bohatý na různé zájmové aktivity pro uživatele

i pro zhodnocení naší kvality práce, kterou věnujeme našim uživatelům, trpícím různými poruchami paměti. Naším cílem je oddálit jejich ústavní zařízení, zpestřit jejich dny smysluplnou prací a vytvářet v nich pocit užitečnosti.

7. 12. 2011 jsme úspěšně obhájili kvalitu naší služby a obdrželi Certifikaci „Vážka „ , kterou uděluje Česká alzheimerovská společnost v Praze./dále ČALS/

Tato certifikace nás opravňuje poskytovat péči a aktivizaci lidem trpícím ACH, rodinným příslušníkům podávat informace a odbornou literaturu s aktuálními novinkami k dané problematice.

 V rámci spolupráce s ČALS také veřejnosti nabízíme testy paměti, které mohou včas upozornit na příznaky poruchy paměti a na základě výsledků může lékař zahájit léčbu. Naše pracovnice jsou odborně proškoleny, stačí se telefonicky objednat a domluvit si termín testu, který trvá i s vyhodnocením 1 -  1,5 hodiny.

Před postní dobou 8. března 2011 spolu s Terapeutickou dílnou, Centrem seniorů a uživateli Charitního domu z H. Němčí jsme pro uživatele uspořádali masopustní veselí v maskách, za doprovodu živé hudby. Pohoštění jsme připravili s našimi uživateli.

Protože  každý z nás potřebujeme pocit užitečnosti, naši uživatelé s velkou ochotou během celého roku navíjeli přízi, aby se  mohli plést obvazy pro malomocné.

Na začátku postní doby zemřel P. Stanislav Weigel, který nám několik let poskytoval duchovní útěchu a povzbuzení. Vždy  při Mariánském večeřadle na něho s vděčností vzpomínáme.

V postní době jsme připravovali velikonoční blahopřání z papíru, také jsme si sami předpěstovávali květiny pro letní výzdobu oken.

V měsíci máji jsme se zúčastnily s našimi uživateli pouti na Sv. Hostýn.

Naši uživatelé, kteří rádi tancují si dopřáli veselou zábavu na DK, pořádanou Centrem seniorů  a městem - Čaj o páté.

V prostorách našeho zařízení proběhlo 10. 5. 2011 výjezdní zasedání  Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje.

S Centrem seniorů jsme promítali zajímavé filmy , které nejsou ve vysílání TV a uživatelé si přáli je shlédnout.

V červnu, jako každý rok, jsme pořádali Pomerančový den a studenti Gymnazia J.A.K. v Uherském Brodě pro uživatele připravily tzv. dílničky – jednoduché tvoření výrobků na kterých se podílely i uživatelé. Dále nám zahráli a zazpívali společně  s uživateli. Čas veselí velmi rychle ubíhal a tak se program prodloužil až do oběda.

U příležitosti ukončení a začátku školního roku jsme s centrem seniorů připravili  komorní taneční zábavu – zpěv, hudba, tanec.

Po celý letošní rok 2011 se konalo v našem zařízení Mariánské večeřadlo se mší svatou a možností svátosti smíření s P.Česlavem Plachým z dominikánského kláštera, také probíhala diskuze na různá témata, která zajímala zúčastněné.

Na podzim jsme s uživateli vytvářeli věnečky, kterými mohli na dušičky zkrášlit hroby svých blízkých.

Na konci listopadu  jsme společně s Centrem seniorů tvořily adventní věnce pro  předvánoční výzdobu svých domovů.

Pro velký úspěch  a na přání našich uživatel a Centra seniorů proběhlo 24. 11. 2011 taneční odpoledne s hudbou a  zpěvem oblíbených  písní.

Před vánocemi 19.12. 2011 jsme  uspořádali besídku, kterou nám připravili studenti gymnázia J.A.Komenského z  Uherského Brodu, pod vedením paní prof. Hauerlandové a Šedové. Nejprve jsme všichni zazpívali koledy i oblíbené lidové písně a potom studenti vyráběli s našimi uživateli různé dárečky a dekorace, kterými si vyzdobili své domovy. Takto jsme společně  s uživateli Terapeutické dílny zahájili vánoční atmosféru, kterou jsme mohli přenést do svých domovů.

V závěru roku 29.12.2011 v Domovince proběhlo pro uživatele denního stacionáře a Centra seniorů „Silvestrovské veselí“ s živou hudbou k tanci i poslechu.    

 

 
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008 zde.
 
Druh služby: denní stacionář
Identifikátor služby: 8320216
Služba poskytována od: 1.7.1999
Kapacita: počet klientů: 10/den


Poslední aktualizace 23. července  2014.  

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft