Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod

Naše služby » Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod

 


Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod.
  

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013
…tak je zase další rok za námi. Nízkoprahové denní centrum stále funguje a to i přes neutěšenou finanční situaci v sociálních službách, pořád pomáhá lidem bez přístřeší a snaží se o to, aby se uživatelé naší služby cítili důstojně.

 
V roce 2013 jsme zaznamenali 2745 návštěv uživatelů, což je o 692 více, než v roce 2012, odbornou pomoc uživatelům jsme poskytli v 815 případech (hledání bydlení, zaměstnání, kontakt s úřady, lékařem atd.), stravu 1895 krát, hygienický servis byl využit 916 krát, možnost vyprat si prádlo byla využita ve 256 případech.
 
Pro přiblížení naší práce, bych uvedla následující příběh klienta NDC. Říkejme mu pan Jaroslav. Tento pán se objevil v našem zařízení asi v polovině roku 2013. Ze začátku byl velice nesmělý, nemluvný, o svých potížích nechtěl hovořit a kontakt s ním byl ze začátku velmi těžký. Postupem času nám o sobě prozradil, že je na ulici, je po výkonu trestu, má jednoho syna, který je v dětském domově, protože jeho matka je psychiatricky nemocná a momentálně se nedokáže o syna postarat. Pán je nevyučený, udělal si jenom rekvalifikační kurz na malíře pokojů přes úřad práce. V našem zařízení využíval možnost hygieny, stravy i pomoc při vyřizování osobních záležitostí. Jaroslav je v kontaktu i se sociální kurátorkou, která mu zajistila bydlení na ubytovně. Protože nebyl spokojený, kvůli spolubydlícímu, který bral drogy, požádal nás o pomoc při hledání jiného bydlení, nejlépe vlastního bytu. Pokud bude na ubytovně, „sociálka“ mu nedovolí si syna na ubytovnu ani přivézt, natož, aby tam s ním mohl zůstat. Chtěl by si syna vzít do své péče, aby nebyl v dětském domově a sám. Aby mu syna svěřili, musí mít vhodné bydlení a práci. Jaroslav byl velice motivovaný svého syna získat a další práce s ním byla velice příjemná. Společně jsme napsali žádosti na obecní úřady, zda nejsou volné obecní byty, třeba i s prací. Byl velmi rád, že na některé obecní úřady jsme ho doprovodili, protože si nebyl jistý komunikací. Po delší době se pánovi podařilo získat obecní byt i s možností zaměstnání, zapojil se do dění obce a vede řádný život. V mezidobí syna v dětském domově pravidelně navštěvoval, vozil mu dárky i sladkosti, spolupracoval se všemi úřady. Tento příběh skočil šťastně, tak na půl. Jaroslavovi se podařilo získat důstojné bydlení i práci, ale svého syna do péče nezískal. Jeho přítelkyni se zlepšil zdravotní stav, bere pravidelně léky a soud svěřil syna do její péče. Pan Jaroslav syna může navštěvovat, jsou pravidelně v kontaktu a každou volnou chvilku jede za ním. 
 
Ráda bych poděkovala svým kolegyním za skvělou práci, za nápady, které posunují naši službu dopředu, za jejich zájem, za skvělou atmosféru ve službě. Děkuju také Městské policii, městu Uherský Brod a všem sponzorům za jakoukoli podporu NDC sv. Vincence.
 
 
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
Naše služba od roku 2010, kdy vznikla, ušla velký kus cesty a troufám si říct, že to bylo tím správným a potřebným směrem. Do března roku 2012 bylo Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence (dále jen NDC) součástí individuálního projektu „Poskytování sociální prevence ve Zlínském kraji“ a od dubna je služba finančně závislá na dotacích z MPSV. Protože prostředky, které jsme obdrželi od Ministerstva práce a sociálních, věcí nebyly dostatečné, muselo NDC omezit otevírací dobu z původních osmi hodin na šest. I přes toto omezení jsme zaznamenali 2053 návštěv klientů, což je o 219 více, než v roce 2011. Máme 150 platných smluv, z toho je 44 z terénu, odbornou pomoc uživatelům jsme poskytli v 519 případech (hledání bydlení, zaměstnání, kontakt s úřady, s rodinou atd.), stravu 1523 krát, hygienický servis byl využit 1063 krát, možnost vyprat si prádlo byla využita ve108 případech, 169 krát využili klienti také šatník, který je v prostorách NDC a slouží k zakoupení čistého oblečení. Protože je ve službě přítomna i zdravotní sestra, dokážeme ošetřit i drobné tržné rány, oděrky, vytáhnout stehy, rozpoznat případné infekční onemocnění, svrab atp. V dubnu došlo ke změně vedoucí služby, místo Bc. Jany Forrové, nastoupila B. Smutná. Chtěla bych zdůraznit, že našim uživatelům je k dispozici tým vyškolených pracovníků, aby jeho pomoc, která míří ke klientům, byla co nejprofesionálnější. 
V rámci oslav 20. Výročí vzniku Oblastní Charity Uherský Brod se konal v NDC Den otevřených dveří, kde jsme chtěli široké veřejnosti představit naši práci, na podzim jsme uspořádali konferenci o Bezdomovectví, kde jsme chtěli přiblížit, život lidí bez přístřeší, možnosti pomoci, porovnávali jsme své zkušenosti s kolegy z jiných charit. Protože v únoru klesla teplota dlouhodobě pod – 10 stupňů, proběhly v NDC mimořádné noční provozy, které byly určeny lidem bez přístřeší. Během těchto největších mrazů, měli uživatelé k dispozici deset provizorních lůžek, sedm míst k sezení, teplou polévku, kávu čaj, měli možnost využít hygienického servisu a to vše zdarma. Ke konci roku 2012 byly na NDC zrekonstruovány dvě menší místnosti, které budou sloužit našim uživatelů při zimním mimořádném provozu v příštím roce. Chceme, aby naší klienti přečkali ty největší mrazy v důstojnějších podmínkách. V prosinci jsme pro naše uživatele připravili slavnostní oběd, díky sponzorskému daru jsme mohli každému uživateli předat vánoční dárek, pozvání přijali i starosta města Patrik Kunčar, ředitel Charity Uh. Brod Ing. Petr Houšť, uherskobrodský děkan otec Josef Pelc, předseda rady charity Ing. Ivan Chrástek nebo kurátorka Mgr. Marcela Sukupová.
Od 1. 11. 2012 se služba rozšířila i do terénu, kde hledáme potencionální uživatele NDC, nabízíme řešení složité situace přímo na místě popřípadě, nasměrujeme jinam. Jako příklad důležitosti práce v terénu bych uvedla příběh, který se přihodil v listopadu. Ve večerních hodinách volala Městská policie Uherský Brod sociální pracovnici NDC, že u myslivecké chaty v Uherském Brodě našli ležet pod igelitovým pytlem člověka, který je ve velmi špatném zdravotním stavu a neví, jak mu mají pomoci. Při šetření přímo na místě, které kolegyně okamžitě udělala, bylo zjištěno, že pán má velké potíže s chůzí, nemůže se vůbec postavit na nohy, leží pod stromem na několika karimatkách, které byly položeny na seně, a jedinou potravou m ubylo jídlo a pití přinesené cizími lidmi z okolí. I přes svou těžkou situaci nesahal po alkoholu, neboť to neviděl jako řešení problémů, které ho trápily. Protože ten den velmi pršelo, pán ležel pod igelitem, kašlal, byl hladový, žíznivý. Byl v důchodovém věku, migroval po Česku a Slovensku, bez jakýchkoliv příjmů a dokladů. Protože bylo kolem 22 hodiny a nebylo v jejich silách pánovi okamžitě pomoci, dostal „pouze“ teplé jídlo a pití a dohodli se na ranní setkání. Druhý den ráno šly pracovnice za pánem znova, pomohly mu dostat se do auta, v NDC se okoupal, najedl, napil, dostal čisté oblečení, absolvoval lékařské vyšetření a protože pocházel z Hané, veškeré doklady jsme museli jet vyřídit tam. S klientem byly ještě ten den vyřízeny doklady (OP, průkaz zdravotní pojišťovny, zaevidování na ÚP) a sociální dávky - doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí atd. Ještě ten den ve večerních hodinách jsme pána přivezli do Azylového domu ve Starém Městě, kde jej ubytovali. Tento příběh skončil šťastně díky spolupráci s Městskou policií, sociální kurátorkou a Azylovým domem.
Ráda bych poděkovala celému týmu pracovníků NDC sv. Vincence za obětavou, kvalifikovanou práci, za plné nasazení, flexibilitu, za empatii, humor, který je neopouští ani v nejtěžších chvílích, za ochotu pomáhat a to nejenom uživatelům, ale i sami sobě, za dravost, se kterou chtějí naši službu posunout dál. Velký dík patří také i všem kolegům z Oblastní Charity Uherský Brod, kteří se jakkoli podíleli na rozvoji NDC, sponzorům, Městské policii a městu Uherský Brod.


OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011

Služba vznikla v lednu 2010 jako reakce na situaci v Uherském Brodě a jeho okolí v rámci individuálního projektu „Poskytování sociální prevence ve Zlínském kraji“. V roce 2011 jsme úspěšně pokračovali v započaté práci, která roste a vzkvétá, počty návštěv i poskytnutých podpůrných kroků vzrůstají, stejně jako smysl naší práce. Za uplynulý rok jsme zaznamenali 1834 návštěv klientů, 684 případů poskytnutí hygieny, 1267 případů podání stravy a 157krát využili uživatelé možnosti pomoci s vyřizováním (ubytování, zaměstnání, kontakt s úřady, rodinou). Celkově jsme za minulý rok podpořili 102 uživatelů. V září odešel pan vedoucí Ing. Jiří Gavenda a jeho místo převzala stávající sociální pracovnice Jana Forrová. V našem typu služby je třeba považovat i malý krůček kupředu za úspěch, protože odrazit se ode dna je vždy mnohem těžší, než k němu klesnout. Díky spolupráci se sociálním odborem města Uherský Brod se podařilo zajistit pro 15 klientů ubytování, pro 4 klienty přivýdělek, dvěma klientům jsme byli nápomocni při řešení trestné činnosti páchané na jejich osobu, se dvěma klienty jsme řešili exekuční řízení, dále jsme s dvacítkou klientů spolupracovali při nastavení šetrnějšího hospodaření s penězi apod.

Během minulého roku jsme zde přivítali klienty Centra seniorů a Luisy, kteří se přišli podívat, jak to u nás chodí. Dále jsme uspořádali Velkou sbírku šatstva, ve které jsme sesbírali krásných 6640 kg oblečení, které putovalo na humanitární účely. Z této sbírky jsme obdrželi 3984 Kč, z kterých jsme vybavili naši novou prádelnu. Díky sponzorskému daru firmy Autogames jsme zakoupili pračku a sušičku a nyní již klienti aktivně využívají možnosti vyprat a usušit si zde oblečení. Před vánocemi jsme tradičně uspořádali sváteční oběd pro naše klienty, kde díky sponzorským darům nechyběli ani praktické dárečky, výborné jídlo a pěkné slovo od pana starosty Patrika Kunčara či ředitele Oblastní charity Uherský Brod Ing. Petra Houště.

Na tomto místě bych také ráda poděkovala celému týmu pracovníků Krizového centra, kteří se obětavě a v plném nasazení starají o všechny klienty, nabízí svou pomoc i milé slovo a dobrou radu; kolegům z Oblastní charity, sponzorům a městu Uherský Brod za spolupráci.

 

 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010

Chtěl bych se v krátkosti ohlédnout za prvním rokem činnosti naší služby Krizové centrum – nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší.

Otevření této služby vzniklo na základě její potřebnosti a bylo výsledkem práce v rámci komunitního plánování města a hlavně zařazením Oblastní charity v individuálním projektu „ Poskytování sociální prevence ve Zlínském kraji .“

Služba byla otevřena v lednu 2010. Její využívání se rozbíhalo velmi pomalu. Z počátku jsme hodně úsilí věnovali propagaci, vylepování letáků a vlastnímu oslovování uživatelů ve městě. Služba se postupně dostala do povědomí ve městě a jeho okolí a její návštěvnost se zvyšovala. Netrpělivě jsme očekávali, jakou změnu přinese teplejší počasí proti zimnímu období. Nyní s odstupem času už můžeme říct, že návštěvnost se neustále zvyšovala a počasí tedy na návštěvnost takový vliv nemá.

Službou za první rok prošlo 77 uživatelů (65 mužů, 12 žen) při 800 kontaktech (návštěvnost uživatelů ve službě) a poskytnutí 641 intervencí (odborná pomoc pracovníků ve prospěch uživatele). Z nabízených služeb je nejvíce využívaná služba poskytnutí stravy. Dále uživatelé využívají provedení hygieny s poskytnutím čistého oblečení z našeho šatníku a v neposlední řadě pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (osobní doklady, pracovní příležitosti, bydlení, sociální dávky).

Důležitým krokem v průběhu roku pro Oblastní charitu jako poskytovatele této služby bylo rozhodnutí najít vhodnější prostory. V těch původních byl vysoký nájem a nekontrolovatelné vyúčtování energií. Nové prostory se nám podařilo najít především díky vstřícnosti, pochopení a ochotě vedení Lidové tvorby Uherský Brod. Na své náklady zrekonstruovali a vybavili ve svém areálu nové prostory, které využíváme od 1.11.2010 na adrese Vazová 2497.

Při této příležitosti musím také vyzdvihnout dobrou spolupráci se sociálním odborem města, s kterým často řešíme problémy našich uživatelů. Společným úsilím se nám například podařilo před zimním obdobím umístit 12 uživatelů na ubytovny. V současné době řešíme v rámci komunitního plánování případné otevření noclehárny jako navazující služby na denní centrum.

Závěrem bych chtěl vyslovit přesvědčení, že otevření Krizového centra bylo správným rozhodnutím a že výsledek jeho činnosti je postupně ve městě vidět. Je také potřeba si uvědomit, že tito uživatelé jsou nejen občany Uherského Brodu, ale pochází i ze spádových obcí a napomáhá to řešit situaci v celém regionu. Dalším důvodem je také skutečnost, že do této sociální skupiny spadá stále více našich spoluobčanů a dříve nebo později naši službu budou potřebovat.

Ing. Jiří Gavenda - Vedoucí Krizového centra

 

 

 

 Leták služby ke stažení zde.

 

Poslední aktualizace 14. května 2012

 

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft