Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

Naše služby » Azylový dům pro matky s dětmi v tísniAzylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod.


Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně podpořen Zlínským krajem.


OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

Následujícím příběhem chceme čtenářům přiblížit poslání a cíle našeho azylového domu.
Důvodem příchodu paní Aleny (jméno je pozměněno) bylo domácí násilí ze strany manžela. Dětství prožila v pěstounské rodině. Už ve svých 18 letech se provdala a přestěhovala se k manželovi. Po narození prvního dítěte se začaly objevovat první hádky, manželovy problémy s alkoholem a stupňující se agresivita. I přes snahu manželovi vyhovět se situace neustále zhoršovala a docházelo ke stále častějšímu fyzickému napadání, a to i během těhotenství. Není divu, že dítě potratila. Paní Alena několikrát manžela opustila a po jeho přesvědčování se k němu opět vrátila. Po posledním útoku, kdy utrpěla vážná zranění, jej definitivně opustila.
Již od počátku pobytu na azylovém domě si nepřála přijít do kontaktu s manželem. Styk s dětmi byl umožněn na dvoře azylového zařízení. Později si manžel děti bral i do města. Přestože byl seznámen s návštěvními hodinami, přicházel k azylovému domu již ráno a chtěl mluvit s manželkou. Mnohdy jevil známky opilosti a byl slovně agresivní, z toho důvodu byl také pracovnicí vykázán. Dle domluvy docházelo k předávání dětí za účasti pracovnice. Manžel však děti odmítal vracet, porušoval dohodnuté podmínky, proto se paní Alena obrátila na oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Uherském Brodě. Zde byla sepsána nová dohoda upravující poměry do té doby, než soud rozhodne ve věci výchovy a výživy. Předávání výživného také probíhalo na přání paní Aleny za přítomnosti pracovnic azylového zařízení. Manželovi vždy bylo vystaveno potvrzení. Výživné manžel neplatil ve stanovené výši.

Po osmi měsících byla paní Alena dostatečně psychicky odolná vůči manželovi. Spolu s dětmi se odstěhovala do pronajatého bytu a našla si zaměstnání. I nadále informovala pracovnice azylového domu o její situaci. Manželství bylo rozvedeno, ale problémy s předáváním dětí pokračovaly. Otec dětí podal nový návrh na úpravu výchovy a výživy dětí. Paní Alena se na nás znovu obrátila o pomoc se sepsáním vyjádření k soudu. Návrh bývalého manžela byl poté zamítnut.Sociální služba má za úkol obětem domácího násilí poskytnout z počátku to nejdůležitější – bezpečí, zázemí k vyřešení problému, psychickému zklidnění a znovuzískání sebedůvěry. Jak je i z příběhu patrné, může uživatelkám pomáhat i po ukončení pobytu a přitom podporovat samostatnost a nezávislost na službě.

 
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
Tentokrát přinášíme příběh naší uživatelky, který podává zprávu, jaké cílové skupině poskytujeme služby, co je naším posláním a jak služba pracuje od prvního kontaktu s uživatelem do ukončení pobytu.
 
Paní, říkejme jí Marie, k nám přijela se svojí dcerou přímo z porodnice. Při vyplňování formulářů jsme zjistili, že má ještě tři děti, které byly umístěny v dětském domově.
Důvodem bylo domácí násilí, které ji nakonec přimělo odejít z domu. Sama jako dítě byla svědkem útoků otce na matku. Proto v 15 letech utekla z domova, nedokončila střední odborné učiliště.
Zaměstnaná nikdy nebyla, a tak těžce začínala nový život. V této době se seznámila se svým přítelem, který se ocitl bez přístřeší. Marie s ním otěhotněla. Pracovnice sociálního odboru – sociálně právní ochrany dětí, nás kontaktovala se žádostí o umístění Marie, která každým dnem očekávala narození dítěte.
Z vyprávění Marie vyplynulo, že její rodina je nefunkční a nemůže nijakým způsobem pomoci. Marie potřebovala především vedení ze strany personálu.
Otec dítěte docházel pravidelně na návštěvy do zařízení. Při rozhovoru často odpovídal za Marii. Bylo zřejmé, že Marie je závislá na partnerovi a na pomoci druhých. Pracovnice azylového domu ji vedly postupně k osamostatnění, např. v rámci individuálního plánování po vzájemné dohodě ji učili základním návykům jako je uklízení, praní, žehlení prádla, vaření.
Protože se časem objevily i jiné problémy, zaměřili jsme se na jiné dovednosti, které byly neméně důležité – paní neuměla telefonovat, často požadovala, abychom věc vyřídili sami. Postupně se učila jednání s úřady, vyplňování formulářů. Vedla deník hospodaření, zapisovala si své příjmy a výdaje a snažila se ušetřené peníze odkládat jako rezervu.
Zajímala se o informace týkající se výživy její půlroční dcery. Během pobytu v azylovém domě paní podala návrh na rozvod manželství a žalobu o popření otcovství k nezletilé nejmladší dceři. V rodném listě dítěte manžel byl veden jako otec a ten nesouhlasil se jménem, které vybrala matka. V rodném listě figurovalo jméno neurčeno.
Po půl roce se paní podařilo najít bydlení. V bytě žila zpočátku se svým přítelem, který jí byl oporou. Společně se těšili na druhé dítě. Narodil se jim syn.
Osud však k paní nebyl laskavý a o přítele přišla. Sama se musela vyrovnat s touto tragickou situací. Pomoc pro ni mj. představovala terénní sociální aktivizační služba.
Marie vše nakonec zvládla a i nadále sama vychovává dvě děti, přestože z počátku se jevila nesamostatná, neschopná dostát základním povinnostem jako vedení domácnosti, hrazení nájmu apod. Další děti se mohly ocitnout v ústavním zařízení. Nestalo se tak.
 
 
Na závěr musíme dodat, že předpokladem takového úspěchu je spolupráce mezi uživatelkou a pracovníky služby.
 
 
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
V uplynulém roce jsme zaznamenali několik významných dní, které se vázaly k různým oslavám – oslava velikonoc, Dne matek, Dne dětí, vánoc. Jsou to již tradiční oslavy, které zpestřují život uživatel v Azylovém domě.
Co však tento rok přinesl nového? V měsíci září jsme zahájili spolupráci se Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Uherský Brod. Proč jsme se k tomuto kroku odhodlali? Při oslavách desátého výročí založení Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod jsme měli tu čest a možnost vidět zájem o naši službu právě z řad studentů výše zmíněné školy. Návštěva, která měla zaujmout asi hodinu času, byla směřována na prohlídku zařízení a prezentaci zařízení. A tak vyvstala otázka – jak pokračovat v započatém díle dál? Během zmíněné prezentace zazněla spousta zajímavých dotazů ohledně sociální problematiky spojené např. s domácím násilím, zadlužeností, ztrátou bydlení, nefunkční rodinou apod. Vymezená hodina času nebyla dostačující. Dalším důvodem, proč jsme se rozhodli navázat v započatém díle je fakt, že výše uvedené nežádoucí společenské vlivy se mohou dotýkat v budoucnu i některých studentů – ať už jako pracovníka v sociálních službách, či uživatele sociálních služeb. Po domluvě s vedením školy a p. Mgr. Leonou Kadlčkovou proběhla v měsíci listopadu návštěva studentů druhého ročníku v samotném zařízení. Studenti měli možnost provést fakultativní činnost s uživateli. Reakce studentů i uživatelů byla velmi příznivá. Další setkání proběhlo v měsíci prosinci ve škole, kde vedoucí Bc. Jana Jurásková, DiS. a sociální pracovnice Mgr. Veronika Mahdalová prezentovaly službu azylového domu, problematiku domácího násilí, práci s oběťmi domácího násilí. Věříme, že tato vzájemná spolupráce není pro studenty jen preventivním opatřením, ale také možností, jak nahlédnout do problematiky sociální práce více hlouběji. A rovněž pochopit podstatu fungování Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod, jako sociální službu spadající po Oblastní Charitu Uherský Brod, určenou právě matkám s dětmi, které se ocitly z různých důvodů v tísni.
 V minulém roce využilo naší služby 21 matek a 39 dětí.
 Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nemalou měrou přispívali k rozvoji charitního díla - sponzorům, dárcům a všem spolupracujícím subjektům. 

 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010

Rok 2010 byl pro Azylový dům zvlášť významný. Mimo již tradiční aktivity jako je slavení vánoc, velikonoc, Dne matek, Dne dětí, zahájení a ukončení prázdnin, Mikulášské nadílky, se zvlášť uskutečnily dvě slavnostní události. V červnu bylo otevřeno dětské hřiště Azylového domu za účasti významných představitelů Města Uherský Brod, děkana uherskobrodské farnosti P. Františka Krále a dalších významnýcho osobností. Po letech neúspěšného shánění peněz se podařilo postavit novou herní sestavu a zahradní altán. Finanční částku 50 000 Kč pro tento účel poskytli hned dva donátoři: Nadace O2 a místní firma Auto Games a. s. Oběma za tento dar upřímně děkujeme. Díky jejich štědrosti se tak konečně venkovní prostor Azylového domu mohl proměnit v moderní volnočasový areál, splňující požadavky a normy dnešní doby. Zároveň jsme již tradičně oslavili Den dětí, který byl zpestřen vystoupením skupiny historického šermu Los Pupkos. Koncem roku jsme si připomněli již desáté výročí provozu naší služby. Mezi pozvanými hosty nechyběli významní hosté, starostové okolních obcí, starosta Města Uherského Brodu p. Patrik Kunčar a bývalá ředitelka Oblastní charity Uherský Brod p. Jarmila Tomancová, která v úvodní části prezentace zavzpomínala na založení Azylového domu. Průběh deseti let zařízení poté nastínily sociální pracovnice azylového domu p. Chvilíčková a p. Boráková ve své prezentaci. Odpoledne nás navštívili studenti středních škol a brodského gymnázia. Studenti byli seznámeni s kasuistikami, které jim přiblížili životy našich uživatelek a jejich osudy. Mohli nahlédnou „pod pokličku“ sociální práce, jež v sobě zahrnuje mnoho – sociální setření, rozhovor s klientkou, dokumentaci, smlouvu, individuální plán, zápis intervence nebo také domovní řád s metodikou. Oslava výročí byla zakončena pohoštěním a diskuzí.
 
V roce 2010 naší služby využilo celkem 66 osob - 22 matek a 44 dětí.  Zájem o naší službu roste, o čemž svědčí i nárůst počtu zájemkyň o službu.

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009

V Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod bylo v roce 2009 ubytováno celkem 25 matek a 43 dětí.
Během roku 2009 zažili maminky i jejich děti spoustu akcí, které pro ně Azylový dům přichystal. Slavili jsme společně Den dětí, který byl plný her a soutěží, byli jsme na exkurzi u hasičů, kde se dětem moc líbilo a stihli jsme navštívit i zlínskou ZOO. Na Den matek si děti připravily krásné divadelní představení s názvem „Zvířátka v pralese“ a každé pro svou maminku vytvořilo dáreček a předneslo básničku. Na Velikonoce si maminky za přítomnosti malérečky vyrobily vlastní kraslice a také jsme se společně připravovali na Mikuláše, který nás navštívil i s andělem a čertem. Vánoční svátky jsme si také užili, každý našel pod společným stromečkem nějaký ten dáreček.
Koncem roku dostaly děti pod stromeček ještě jeden velký dárek, a to nové hřiště, které je plné zajímavých prolézaček a úkrytů. Herní sestavu jsme pořídili díky finančnímu příspěvku NADACE O2 a místní firmy Auto Games a.s. Děkujeme oběma dárcům za všechny děti z Azylového domu, neboť díky jejich pomoci jsme konečně mohli po mnoha letech shánění peněz toto hřiště realizovat.

Leták ke  stažení  zde

 Poslední aktualizace 23. čevence 2012

 

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft