Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Pečovatelská služba Dolní Němčí

Naše služby » Pečovatelská služba Dolní Němčí

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013
Rok s rokem se opět schází a tak se v naší pečovatelské službě opět zamýšlíme nad proběhlými událostmi roku 2013. Přestože jsme klasickou terénní pečovatelskou službou, vyznačujeme se některými specifiky díky velkému počtu našich klientů, kteří bydlí v místním Domě s chráněnými byty a mnozí z nich jsou odkázáni zejména na naši pomoc a podporu. Z tohoto důvodu jim vycházíme vstříc nejen nepřetržitou pracovní dobou, která u pečovatelských služeb není úplně běžná, nabídkou rozmanitých fakultativních činností (služby nad rámec Zák. č. 108/2006 Sb.), ale v rámci možností se jim ve svém volném čase věnujeme i při pořádání různých kulturních akcí. Každý rok např. společně slavíme Den matek, na konci dubna vždy pořádáme „Rej čarodějnic“, v letních měsících při pěkném počasí společně grilujeme, na podzim si připomínáme výročí založení DCHB. Většina těchto akcí je spojena s hudbou, tancem, zpěvem a provázena dobrou náladou a velmi přátelskou atmosférou. Koncem listopadu se pomalu společně s našimi uživateli vždy připravujeme na poklidný adventní čas. Kanceláře i společné prostory každoročně zdobíme postní fialovou barvou, připravujeme adventní věnec, uživatelé služby zdobí místní kapli v DCHB, společně strojíme vánoční stromeček. Tuto sváteční atmosféru vždy navíc znásobí děti z místní mateřské a základní školy se svým vystoupením a také místní Mužský sbor, který tradičně vždy 24. prosince přichází do kaple v DCHB a všem přítomným zpívá vánoční koledy. Pravidelně jsou v DCHB také pořádané mše, které vítají zejména klienti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou účastnit bohoslužeb v místním kostele v obci.  
 
Povinností naší PS DN je také reagovat na stížnosti uživatelů služby, jejich rodinných příslušníků. Vnímáme je jako podněty ke zlepšení kvality našich služeb, bohužel ne vždy můžeme všem požadavkům vyhovět. Někteří naši uživatelé bydlící v DCHB jsou například nespokojeni s tím, že pracovnice nepřiběhnou ihned na telefonické zavolání. Zde musíme připomenout, že jsme terénní pečovatelskou službou a pečujeme nejen o uživatele v DCHB, ale také o uživatele v obci. V DCHB máme pouze pracovní zázemí, ze kterého vyjíždíme do obce. Proto se může stát, že ne vždy jsme k zastižení. Jak jistě naši klienti mohou potvrdit, po návratu se potřebným lidem okamžitě věnujeme.
 
Při bilancování tohoto roku musíme také připomenout, že nás v roce 2013 opustilo 10 uživatelů, 8 z nich žilo v DCHB, 2 v „obci“. Nově jsme přijali do služby 11 obyvatel naší obce.
 Pomáhající profese jsou považovány za jedny z nejnáročnějších a to nejen kvůli fyzické námaze, ale zejména právě proto, že se často musíme vyrovnávat se smrtí, noví uživatelé navíc přichází s novými zvyklostmi, přáními, potřebami, představami o spolupráci s naší službou. Pracovnice musí velmi flexibilně na tyto požadavky reagovat a přizpůsobovat se jim. I přesto všechno se celý pracovní kolektiv snaží svou práci vykonávat co nejlépe a všichni usilujeme o to, aby byli naši uživatelé spokojeni a žili plnohodnotný život dle jejich možností a schopností. Naše práce je založena na profesionálním, ale zároveň přátelském vztahu k našim uživatelům, na vzájemném respektu, toleranci a úctě.
 
Co na závěr říci? Chtěli bychom poděkovat všem našim uživatelům a jejich rodinám za jejich důvěru, obci Dolní Němčí za finanční i morální podporu, také všem našim sponzorům, příznivcům, dobrovolníkům, stážistům a vůbec všem, kteří napomáhají k uskutečnění poslání naší pečovatelské služby. V neposlední řadě patří poděkování všem zaměstnankyním naší pečovatelské služby, které poctivě vykonávají svou velmi náročnou práci a to nejen fyzicky, ale také svými otevřenými srdci vůči našim uživatelům. Tímto bychom Vám všem také chtěli popřát poklidné prožití blížícího se adventního času v kruhu Vašich přátel a blízkých…
 
 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
Jsme terénní pečovatelskou službou, která poskytuje péči takovým osobám v obci Dolní Němčí, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se stářím, nemocí či zdravotním postižením a potřebují pomoc druhé osoby zejména v péči o sebe a svoji domácnost. Uživatele naší služby podporujeme pouze v oblastech, které již sami nebo ani za pomocí rodiny nezvládají. Snažíme se jim kvalitní službou vytvořit takové podmínky, aby nebyli nuceni odejít ze svého přirozeného prostředí, tedy z obce Dolní Němčí, kde mají své rodiny, přátele, do pobytového zařízení. Velkou část uživatelů naší služby tvoří obyvatelé DCHB, kde máme i své zázemí, ale protože jsme terénní službou, docházíme do všech potřebných domácností v obci. Náš profesionální, odborně vyškolený tým tvoří vedoucí, 9 pečovatelek a sociální pracovnice, která poskytuje pomoc a podporu nejen uživatelům služby, ale i personálu, jehož práce je velmi náročná a mnohdy potřebují povzbudit.
 
Z důvodu zachování přirozených vazeb v obci se svým uživatelům snažíme poskytnout maximální pomoc. Nad rámec svých povinností, v osobním volnu, pracovnice PS také pro své uživatele během roku připravují kulturní akce, doprovází je na společenské události pořádané OCH UHB, obcí.
Uveďme si alespoň některé z nich:
  • grilování pro zpestření letního období
  • pravidelné bohoslužby v kapli
V měsíci listopad naši službu prezentovala vedoucí PS spolu s panem ředitelem OCH na setkání seniorů Dolního Němčí.
 
Mikulášský večírek byl v loňském roce uspořádaný s mírným předstihem, protože jsme ho spojili zároveň s oslavou 60. narozenin naší dlouholeté uživatelky. 4.12. jsme ve společných prostorách DCHB přivítali děti z MŠ, které svým vystoupením opět velmi mile zpestřily den našim uživatelům. U společně s uživateli nastrojeného vánočního stromku v místní kapli jsme přivítali opět místní mužský sbor, který nás tradičně potěšil zpěvem koled.
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim uživatelům a jejich rodinám za jejich důvěru, obci Dolní Němčí za finanční i morální podporu, také všem našim sponzorům, příznivcům, dobrovolníkům a vůbec všem, kteří napomáhají k uskutečnění poslání naší pečovatelské služby.
V neposlední řadě patří poděkování všem zaměstnankyním naší pečovatelské služby, které poctivě vykonávají svou velmi náročnou práci, ale také svými otevřenými srdci vůči našim uživatelům.
Uvědomujeme si náročnost jejich práce, kterou často vnímají spíše jako poslání.  
 
 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
Rok s rokem se sešel a opět se zamýšlíme nad tím, co nám ten minulý přinesl. Hlavní událostí, která nás napadne jako první, byla příprava na inspekce kvality z MPSV. Probíhala v době od 27.6. – 29.6.2011 a považujeme ji za důležitý mezník pro naši službu.
I přesto, že se snažíme poskytovat péči co nejlépe, v mnoha případech nad rámec našich povinností, přípravou na inspekci jsme strávily mnoho hodin přesčasů na úkor našich nejbližších. Inspekci jako celek hodnotíme velmi pozitivně a to nejen proto, že jsme získali nadprůměrných 107 bodů, ale také proto, že posunula kvalitu naší služby o další krok dopředu. Zjištěné nedostatky nebyly zásadní a podařilo se nám většinu z nich okamžitě odstranit.
I když byly přípravy na inspekci velmi náročné, uspořádali jsme pro naše uživatele několik akcí jako například společné vítání jara 8. března při příležitosti MDŽ a pálení čarodějnic v dubnu.
Po inspekci nás čekala příprava na větší, ale velmi příjemnou událost, kterou byla říjnová oslava 5. výročí otevření DCHB a zahájení pečovatelské služby v Dolním Němčí. Nejen našimi uživateli, ale všemi zúčastněnými byla hodnocena jako velmi zdařilá.
Při bilancování uplynulého roku musíme také připomenout, že nás v roce 2011 opustilo 5 klientů a 4 nové jsme do naší služby přijali.
 
Závěrem bychom chtěli poděkovat nejen našim klientům a jejich blízkým za důvěru, ale i našim sponzorům, duchovnímu správci, lékaři i zdravotní sestřičce a vedení obce Dolní Němčí. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat našim zaměstnancům za jejich práci, kterou všichni vnímáme spíše jako poslání.
 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010

Posláním charitní terénní Pečovatelské služby Dolní Němčí je poskytnout individuální pomoc a podporu osobám v domácnosti žijícím v obci Dolní Němčí, které mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž aktuální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba podporuje uživatele,  aby mohli i v nepříznivých životních situacích spojených se stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti.

Službou se snažíme:

-          zabránit sociálnímu vyloučení

-          dle možností zapojit do spolupráce i rodinu

-          podporovat uživatele v soběstačnosti

 

V loňském roce jsme oslavili již 4. výročí poskytování pečovatelské služby v této obci. Uživateli naší služby jsou obyvatelé žijící přímo ve svém domácím prostředí, ale velkou část našich uživatelů tvoří lidé žijící v DCHB s 34 bytovými jednotkami. Z tohoto důvodu bylo pro naši službu praktické zřídit si zázemí přímo v tomto domě.  Protože většina našich uživatelů potřebuje celodenní péči, jsme terénní pečovatelskou službou s nepřetržitým provozem. K jednotlivým uživatelům docházíme v předem domluveném čase dle jejich individuálních potřeb.

V roce 2010 jsme poskytovali služby celkem 47 obyvatelům Dolního Němčí, z toho 6 z nich během roku zemřelo, 5 nových obyvatel bylo obcí přijato do DCHB a zároveň požádali o poskytování našich služeb. I v loňském roce o spokojenost našich uživatel pečovala vedoucí PS, sociální pracovnice, 10 pracovnic v přímé péči.  Pro zkvalitnění naší služby jsme se rozhodli koncem roku navýšit úvazek sociální pracovnice na 0,5 úvazku, zaměřili jsme se také na individuální potřeby průběžného vzdělávání našich pracovnic.

Tak jako v minulých letech, i v loňském roce jsme uspořádali mnoho akcí pro naše uživatele, ale i jejich příbuzné a širokou veřejnost. Z důvodu špatné mobility mnoha našich uživatel žijících v DCHB ale také z důvodu vhodných potřebných prostor bylo praktické tyto akce uspořádat přímo v domě nebo jeho bezprostřední blízkosti.

Velmi významnou událostí v loňském roce bylo zřízení kaple v místním DCHB, která byla slavnostně otevřena v lednu 2010 u příležitosti kulatých narozenin zde tehdy žijícího otce Malára. Do realizace této myšlenky se velmi aktivně zapojil místní kněz otec Švirák a za jeho pomoci i pomoci našich uživatelů se nám ji podařilo zrealizovat. Kaple je přístupna nejen obyvatelům DCHB, ale všem obyvatelům Dolního Němčí. Mše jsou zde slouženy pravidelně 1 x měsíčně. Kaple je pro naše uživatele velkým přínosem nejen z hlediska duchovního, ale také z hlediska většího kontaktu našich zejména imobilních uživatel se společenským prostředím.

Mezi další akce pořádané naší PS patří návštěva dětí z místní MŠ, které našim uživatelům ke Dni matek připravili krátký kulturní program.

Konec měsíce června byl provázen hned několika akcemi. Naši uživatelé byli nadšení z návštěvy známé seniorské skupiny Tamburáši, kteří nám nejen svým zpěvem ukázali, jak aktivně prožívat stáří.

Dále jsme uspořádali setkání u kafíčka a bábovky našich uživatel s Klubem seniorů z Uherského Brodu.

Významnou událostí bylo rozloučení s velmi oblíbeným otcem Švirákem, který byl přeložen do Olomouce. Této události se zúčastnili také zástupci ředitelství Oblastní charity Uherský Brod a starostové okolních obcí.

V září jsme ve zdejším DCHB přivítali spolu s panem ředitelem starosty okolních obcí a také poslance p. Ing. Plachého. Na schůzce byly probírány problémová témata sociálních služeb včetně formy poskytované pečovatelské služby v DCHB.

A protože se potřebují odreagovávat od každodenních starostí nejen  naši uživatelé, ale i zaměstnanci, zúčastnili jsme se v hojné míře předvánočního večírku pořádaného Och. Uh.B., kde jsme se setkali i s pracovníky ostatních služeb. Společně jsme si tak všichni mohli popovídat, předat různé zkušenosti, ale také se odreagovat zpěvem a tancem, abychom do dalšího roku opět nastoupili v plné síle s elánem. Večírek se nám tak jako většina společných akcí velmi líbil a už se těšíme na další společné setkání.

Měsíc prosinec byl tak jako každým rokem prodchnut předvánoční, adventní atmosférou, provoněn společným pečením vánočního cukroví a uspořádáním mnoha kulturních akcí pro naše uživatele, ale i obyvatele DN. Začátkem měsíce jsme společně s uživateli PS pekli vánoční cukroví, které pak mohli ochutnat jejich nejbližší. V polovině prosince nám den zpříjemnili žáci místní ZŠ krátkým vánočním programem, dále. jsme uspořádali pro naše uživatele a jejich blízké vánoční večírek s hudbou a tancem.  K vánoční atmosféře také přispělo společné zdobení vánočního stromečku, zazpívala nám místní Schola a přímo v den vánoční nám přišel do místní kaple zazpívat Mužský pěvecký sbor z Dolního Němčí.

Závěr roku byl symbolicky zakončen pořízením nového automobilu Renault Thalia, které bude sloužit ke zkvalitnění služeb našim uživatelům.

Co tedy říci závěrem? Především bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhají v péči o potřebné, ale také našim obětavým zaměstnancům, kteří poctivě vykonávají svou práci a tomuto poslání nechávají také kus svého srdce. Dále bychom chtěli poděkovat za spolupráci Obecnímu úřadu v DN, místnímu knězi Otci Hofírkovi, praktickému lékaři MUDr. Sváčkovi, všem sponzorům a v neposlední řadě také našim uživatelům, kteří se na nás s důvěrou obrací.
 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008 zde.

Žádost o pronájem bytu zde.

 
Název služby: Pečovatelská služba Dolní Němčí
Forma poskytování: terénní
Druh služby: pečovatelská služba
Identifikátor služby: 9716717
Kapacita: počet klientů: 48/den
Poskytována od: 1.1.2007

 

Poslední aktualizace 13. září 2012.  

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft