Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Poslání, zásady, cíle

O nás » Poslání, zásady, cíle

Poslání
Oblastní charita Uherský Brod je církevní právnická osoba mající právní subjektivitu. Byla zřízena  dekretem dne 28. 9. 1992 Mons. Janem Graubnerem. Posláním naší organizace je poskytovat sociální služby lidem v těžké životní situaci na principech křesťanské lásky. Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytujeme pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče.

Preambule
Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. V tomto svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, který během svého života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým, aby měli život v plnosti a svým učedníkům uložil přikázání lásky k Bohu a bližnímu jako nejvyšší přikázání.

Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a rovněž prostřednictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti.

Zásady
Naše práce vychází z křesťanského vnímání hodnoty každé osoby, jeho jedinečnosti, svobody a
důstojnosti.

Základní zásady, kterými se řídí služby Oblastní charity Uherský Brod

  • dodržování a respektování základních lidských práv podle Listiny základních lidských práv a svobod
  • úcta k člověku za všech okolností
  • jednání na partnerské úrovni

Cíl

  • poskytování kvalitní a odborné péče
  • rozšiřování okruhu služeb na základě potřebnosti občanů
  • dosažení stabilního postavení v síti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou lidé v těžké životní situaci, kteří při řešení potřebují pomoc druhé osoby.
Každá naše služba má dále blíže specifikovány poslání, cíl, cílovou skupinu i zásady.


Předmět činnosti
Předmětem činnosti dle výpisu z Rejstříku církevních právnických osob z Ministerstva kultury je zejména charitativní a humanitární činnost, pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí, zřizování a provozování charitativntárníích neziskových služeb, domovů, ústavů, zdravotnických a jiných zařízení.

 

Navštivte nás

Reklama

Spolupracujeme

 

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft