Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Charitní dům Vlčnov

Naše služby » Charitní dům Vlčnov

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013
„Stárnutí je procesem, který je včleněn do celkového životního děje člověka.“ Jaro Křivohlavý
První sluneční paprsky probírají k životu přírodu i lidi. První záchvěvy jara už nás připravují na teplé jarní dny. Začíná čtyřicetidenní postní doba, ve které si křesťané mají více sáhnout do svědomí. A v tomto období je také čas ohlédnout se zpět, zahledět se do minulého roku a zavzpomínat jaký vlastně byl…?
Ideálem, ke kterému se snažíme dennodenně směřovat je, aby se ve vlčnovském charitním domě naši uživatelé cítili dobře. Největším ohodnocením naší práce byla slova jedné naší uživatelky, která řekla: „Já z vás cítím lásku.“ Ano, služba s milosrdnou láskou dává naší práci její smysl a je pro nás svrchovanou hodnotou.
 
Žádný starý člověk nemá rád změny. Není snadné si zvyknout na nový domov. Proto se snažíme s každým uživatelem nacházet jeho potřeby a přání, aby jeho pobyt v charitním domě byl co nejvíce bohatý. Vytváříme podmínky pro navazování kladných sociálních vztahů uvnitř věkové skupiny lidí. Z toho důvodu doprovázíme naše uživatele na různé společenské akce. Naši uživatelé mají možnost se účastnit charitního plesu, Čaje o páté či turnaje ve hře Člověče nezlob se. I na pravidelné mše svaté v kapli Ducha Svatého, která se nachází přímo v našem charitním domě, přichází též někteří občané  Vlčnova. A i to je příležitost, jak udržovat kontakt s lidmi, kteří byli součástí každodenního života našich uživatel.
Dokud je člověk mladý, zdravý a soběstačný, neuvědomuje si, jak nemoc a osamocení člověka poznamenává, stejně jako pocit nepotřebnosti, nemohoucnosti, neužitečnosti. Jak je člověk starší, hůře se přizpůsobuje změnám, které kolem mnohdy proletí a vtáhnou ho děje, aniž by on sám mohl být aktivním hráčem.
Stáří může být obohacující pro okolí, pro mladší generaci, dodává vhled do situací, protože zkušenosti prožitého života to umožňují. Stáří ale může být vyčerpávající pro samotné aktéry tohoto období. Není snadné se vyrovnat s nemocí, s pocity osamělosti, s duchovní vyprahlostí a někdy i s neurovnanými vztahy.
Mít pro co žít…. i člověk v seniorském věku musí mít stále pro co žít. Musí nacházet motivaci pro něco, co by jeho životu dávalo smysl. Jedna obyvatelka našeho domu nahlas uvažovala o smyslu svého nynějšího bytí, cítila se zbytečná a pro ostatní neprospěšná. Dočkala se však radikální reakce od jiné mladší uživatelky: „Tak to tedy ne! Vy můžete udělat velmi moc. Můžete se modlit za své děti, za druhé, kteří vaši modlitbu potřebují. V dnešní době je málo lidí, kteří se modlí za druhé.“ A paní chvíli mlčela a po chvíli odpověděla: „Ano, máte pravdu, stále se ještě můžu modlit za druhé…za vás.“
Naše poděkování patří nejen lidem, kteří se za nás modlí, ale i představitelům obce za jejich obětavou spolupráci, duchovnímu správci za doprovázení a podporu, dárcům, příbuzným a přátelům našich obyvatel a v neposlední řadě všem, kteří se přímo i nepřímo podílejí na péči o naše uživatele.
 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012

Charitní dům Vlčnov oslaví v srpnu roku 2013 své deváté výročí provozu sociální služby. Každý uplynulý rok se může jevit jako stejný - na činnosti, z pohledu na cílovou skupinu seniorů. Podíváme-li se však z jiného úhlu pohledu, je každý rok jiný. Přicházejí noví lidé s jinými zvyklostmi, přáními, potřebami, což vytváří vnitřní dynamiku naší služby. Charitní dům Vlčnov navštívili účastníci fašanku, zpěvem potěšil Mužský sbor z Vlčnova, tancem Vlčnovjan, Čerešničky s připraveným pásmem říkanek a písniček. V pravidelných intervalech je zde sloužena mše svatá, na kterou přicházejí i místní farníci. Každoročně doprovázíme klienty v průvodu na svátek Božího těla. Rádi přijímáme pozvání i na akce pořádané Oblastní charitou Uhersky Brod, např.: ,,Čaj o páté“ nebo turnaje v ,,Člověče, nezlob se“. Dvakrát za týden dochází do zařízení aktivizační pracovnice. Po domluvě s uživateli připraví plán společných i individuálních aktivit, mezi nejoblíbenější patří pečení, čtení, výroba drobných předmětů, přáníček, promítání, společná modlitba aj. V případě uživateli vyjádřeného přání dojíždí i pastorační asistent z Oblastní charity Uherský Brod. Slunečných dní využíváme k procházkám do ,,dědiny“. Zejména v létě pak pořádáme společné posezení s opékáním pochutin na dvorku Charitního domu. Výše uvedené aktivity jsou každoročně opakující se a nabízeny uživatelům jako možnost, nabídka jak trávit volné chvíle.

Dostatek soukromí je v našem zařízení zajištěn jednolůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, kompenzační i jiné pomůcky pak pomáhají uživatelům i personálu lépe zvládat různé těžkosti provázející stáří z hlediska zdravotního stavu. V uplynulém roce byl průměrný věk 81,4. Neustále se snažíme o zlepšování podmínek i prostředí v zařízení, ovšem často jsou nápady a návrhy nad rámec našich možností. I přes tyto úskalí se podařilo zrealizovat ozvučení kaple Ducha svatého, která je součástí zařízení. Velký dík tedy patří zastupitelům obce Vlčnov, kteří svými hlasy návrh odsouhlasili. Děkujeme i představitelům obce Vlčnov za dobrou spolupráci, všem dárcům, ale i rodinným příslušníkům za spolupráci a v neposlední řadě pak těm, kteří se přímo podílejí na péči o uživatele služby.

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011

Charitní dům Vlčnov je zařízení pro cílovou skupinu senioři. Péče je poskytována v nepřetržitém provozu zdravotními sestrami s registrací na MZ a pracovníky v přímé péči, sociální pracovnicí. O čistotu prostorů a prádla se pečlivě starají dvě pracovnice. Kapacita zařízení je pro 15 uživatelů služby, dispozičně je 11 pokojů se samostatným sociálním zařízením a dva pokoje mají vždy společné prostory koupelny s WC.
 
Rok 2011 byl plný nejrůznějších aktivit. S našimi uživateli jsme za teplých dní na dvorku našeho zařízení grilovali, měli vinobraní či poseděli na „kus řeči“. Účastnili jsme se průvodu na svátek Božího těla, turnaje ,,Člověče nezlob se“ každoročně pořádaného v Horním Němčí, doprovázeli jsme uživatele na různé kulturní akce anebo jenom tak ,,do vsi“. Pravidelně nás navštěvují a svým kulturním programem obohacují dětský soubor Vlčnovjánek, Mužský sbor. Duchovní oblast pak zajišťuje místní duchovní správce P. Ladislav Kunc. Velmi dobrá spolupráce je též s Obecním úřadem ve Vlčnově.
 
Již tradičně vyrábíme papírové růže na Jízdu Králů, odměnou jsou pak volné vstupy pro naše klienty na akce pořádané v rámci těchto slavností. O umístění do Charitního domu Vlčnov je velký zájem, což potvrzuje počet kolem 50 evidovaných žádostí o umístění.
 
Přesto, nebo právě proto, že naše zařízení poskytuje pobytovou službu 7 let, snažíme se neustále o zlepšování či zkrášlování prostor. Pro naše uživatele máme k dispozici zdravotní pomůcky, které usnadňují klientům s pohybovým omezením mobilitu nejen po zařízení, ale i umožňují kontakt se společenským prostředím.
 
Velký dík patří Mgr. Petře Kuchařové, která vedla a starala se o běh zařízení nejen po stránce technické, organizační či provozní, ale i svým přístupem a prací obohacovala celý chod Charitního domu Vlčnov. Poděkování zaslouženě náleží i všem zaměstnancům, kteří se podílejí na chodu zařízení přímo i nepřímo, všem příznivcům, dobrovolníkům a dárcům.
 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010

Charitní dům ve Vlčnově je menší domov pro seniory, kapacita je 15 uživatelů. Naše služby využívají převážně obyvatelé Vlčnova. Domov pro seniory v obci je pro ně velkou výhodou. Přestože jim jejich zdravotní stav již neumožňuje zůstat v domácím prostředí, umístěním do domova v místě jejich dosavadního bydliště si zachovají úzké rodinné a přátelské vztahy.  Devizou našeho zařízení jsou  jednolůžkové pokoje. Všichni uživatelé tak mají zajištěn dostatek soukromí. V tomto roce nás 3 uživatelé opustili a 3 nové jsme přijali. Průměrný věk našich obyvatel je 80,2 let. V současné době je v našem zařízení 13 žen a 2 muži.

V roce 2010 jsme oslavili již 6 let od zahájení provozu. O spokojenost našich uživatel se stará tým pracovníků – vedoucí zařízení, soc. pracovnice, aktivizační pracovnice, 4 pracovnice v přímé péči a 3 zdravotní sestry. V roce 2010 jsme pořádali společné akce (návštěva vlčnovských búd, muzea pálenic, grilování, výlety po okolí atd.) a účastnili se také kulturních akcí v obci a blízkém okolí (setkání seniorů, Čaj o páté, Jízda králů ve Vlčnově) Aktivně spolupracujeme s obecním úřadem, farností, školou a místními spolky.

Mezi hlavní investice v tomto roce patří nákup vozidla, které je využíváno nejen pro naše zařízení, ale též pro potřeby terénní pečovatelské služby. Automobil byl zakoupen z výtěžku TKS. Dále se nám podařilo ve spolupráci s obecním úřadem pořídit sítě proti hmyzu do oken, zastřešit vchod domova a zakoupit 2 elektrické postele s matracemi.

Děkujeme za spolupráci všem, kteří nám pomáhají naplňovat naše poslání.


OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008 zde.


 

Název zařízení: Charitní dům Vlčnov
Forma poskytování: pobytová
Druhy služby: domov pro seniory
Identifikátor služby: 2002899
Kapacita zařízení: počet klientů 15, počet lůžek 15
Poskytována od: 1.8.2004

 

Poslední aktualizace 19. května 2011.  

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft