Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Pečovatelská služba Strání

Naše služby » Pečovatelská služba Strání

Žádost o pronájem bytu zde.
Vnitřní pravidla PS Strání zde.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013
V obcích Strání a Březová provozuje sociální služby Pečovatelská služba Strání již 10 let. V tomto duchu se nesl i celý rok 2013.
A jak jsme vlastně ten minulý rok společně s našimi uživateli prožili?
Hned začátkem roku probíhala v naší obci tradičně Tříkrálová sbírka. Centrem pro organizaci této sbírky je každoročně právě Dům s pečovatelskou službou, kde se všichni scházíme. Pro koledníčky a jejich doprovody zde připravujeme drobné občerstvení a plní elánu plánujeme hned další ročník TKS J. Díky úžasným lidem ze Strání se vykoledovalo celkem 98 728,- Kč. Všem dárcům, koledníčkům i organizátorům děkujeme. Celá sbírka probíhá vždy za aktivní podpory a pomoci pracovníků obce Strání a s požehnáním otce Jana Hrudíka.
 Hned po fašanku, na který se naší uživatelé vždycky moc těší, jsme začali plánovat oslavu 10. výročí působení pečovatelské služby. Jak je zvykem, k narozeninám se dávají dárky. Jedním z darů pro naše uživatele i personál je nově vybudovaná kaple v nevyužitých prostorách části jídelny v Domě s pečovatelskou službou. Celkové náklady na její vybudování se doposud vyšplhaly na cca 115 900,- Kč. Na financování se podílela zejména obec Strání, Farnost Strání a Oblastní charita Uherský Brod. Poděkování patří i drobným dárcům. Slavnostního svěcení kaple Sv. Cyrila a Metoděje se ujal P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc dne 13. června 2013. Nově vybudovaná kaple slouží našim uživatelům, návštěvám z celé obce Strání, ale i pracovníkům Charity. Velké díky za toto dílo patří našemu duchovnímu otci P. Janu Hrudíkovi. Na Domě s pečovatelskou službou nyní slouží právě otec Hrudík mše svaté pravidelně každý měsíc. A nyní již na důstojném místě. I tímto způsobem chceme přispívat k prožívání stáří s respektem na potřeby a přání našich uživatelů, podporovat v nich duchovní hodnoty a nalezení smyslu života v těžkých životních situacích.
A nyní trochu statistiky. Aby byla naše služba kvalitní a splňovala všechny legislativní požadavky, je potřeba pracovat i s týmem pečovatelek PS Strání. Pečovatelské úkony provádí profesionální tým 9 lidí v přímé obslužné péči, celkem 7,2 úvazků. Součástí týmu je 1 sociální pracovnice na 0,5 úvazku a vedoucí služby. V roce 2013 se 5 pracovnic zúčastnilo duchovní obnovy na Sv. Hostýně a v Tasovicích u Znojma. Proškoleny byly všechny pracovnice přímé péče v rozsahu 178 školících hodin.
V naší službě se vždy snažíme o dobrou spolupráci s celou rodinou uživatele. Celkem jsme v roce 2013 poskytli služby 56 – ti uživatelům, 43 ženám a 13 mužům, rozvezeno bylo 5 470 obědů a ujeto 9 170 km. Celková doba hodin strávená v přímé péči u uživatele činila 12 878 hodin. Péče je více zaměřena na přímou péči o osobu než na rozvoz obědů. Naše služba nabízí i zapůjčování kompenzačních pomůcek, bylo zaevidováno 54 výpůjček. Jednalo se o elektrická polohovací lůžka, rotátory, chodítka, toaletní židle apod.
Oblastní charita Uherský Brod je nástrojem nezbytně nutné pomoci, kterou zajišťujeme téměř ve všech obcích uherskobrodského děkanátu. Jedná se o sociální poradenství či poskytování přímé péče o osobu nacházející se ve složité sociální situaci. Vzájemná spolupráce mezi námi a obcemi je velmi dobrá. Pečovatelskou službu Strání finančně podpořila obec Strání částkou 15.000,- Kč a obec Březová 30.000,- Kč, které mají sloužit dle benchmarkingu zlínského kraje na podporu a rozvoj registrovaných sociálních služeb v uvedených obcích.   
Miroslava Havlíková
vedoucí PS Strání

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012

Pečovatelská služba Strání je terénní službou, kterou poskytujeme jak na Domě s pečovatelskou službou, tak v celé obci Strání a Březová. Pečovatelské úkony provádí profesionální tým 8 pečovatelek v domácím prostředí uživatele. Vždy se snažíme o dobrou spolupráci s rodinou. Celkem jsme v roce 2012 poskytli služby 65 – ti uživatelům, 47 ženám a 18 mužům, rozvezeno bylo 6 235 obědů a ujeto 4 536 km za účelem návštěvy uživatele a celková doba hodin strávená v přímé péči u uživatele činila 11 323 hodin. Péče je více zaměřena na přímou péči o osobu než na rozvoz obědů. Naše služba nabízí i zapůjčování kompenzačních pomůcek (el. polohovacích lůžek, chodítek, toaletních křesel apod.). Vloni bylo zaevidováno 50 výpůjček.
Podle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách máme povinnost pravidelného vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Proto se pečovatelky účastnily pravidelných školeních, cílem kterých bylo získávání znalostí v oblasti komunikace s uživatelem, individuálního plánování průběhu služby, syndromu vyhoření, paliativní péči apod. Právě tímto chceme dosáhnout vysoké profesionality a potažmo kvalitní sociální služby pro obyvatele obcí Strání a Březová.
Když zmiňuji obyvatele těchto obcí, cílem jejich zastupitelstev je zajistit kvalitní sociální službu všem potřebným občanům, kteří v těchto obcích bydlí. Právě Oblastní charita Uherský Brod je nástrojem nezbytně nutné pomoci, ať už se jedná o sociální poradenství či poskytování přímé péče o osobu nacházející se ve složité sociální situaci. Vzájemná spolupráce mezi námi a obcemi je velmi dobrá. Naši pečovatelskou službu podpořila obec Strání částkou 15.000,- Kč a obec Březová 6.000,- Kč, které mají sloužit dle benchmarkingu zlínského kraje na podporu a rozvoj registrovaných sociálních služeb v obcích.   
A jak jsme vlastně ten minulý rok společně s našimi uživateli prožili?
Tradičně hned začátkem roku probíhala Tříkrálová sbírka, díky které se vykoledovalo celkem 98 728,- Kč. Všem dárcům, koledníčkům i organizátorům děkujeme. O průběhu této sbírky se zajímala i televize, která přišla do naší obce natáčet krátkou upoutávku.
A jelikož Strání žije fašankem, oslavili jsme masopust i u nás na Domě s pečovatelskou službou. Naši uživatelé se účastní i jiných společenských akcí. Jednou z nich byl turnaj v Čleveče nezlob se, který se konal opět v Horním Němčí. Také Čaj o páté je mezi uživateli velmi oblíbený.
V rámci Týdne sociálních služeb se konal u nás Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout prostory DPS, nechat si změřit TK či hladinu cukru v krvi. V předvánoční době se za našimi uživateli zastavily i členky Červeného kříže, aby je potěšily drobným dárečkem. Se slzami v očích, radostí a štěstím vyjádřili uživatelé pečovatelské služby díky za pozornost, které se jim dostává od této organizace.
Jednou z vyznávaných hodnot naší oblasti jsou křesťanské hodnoty, obzvláště pro uživatele naší pečovatelské služby, kterým hrozí z důvodu imobility a zdravotních potíží sociální izolace. V této oblasti je nám nesmírně nápomocen otec Jan Hrudík, který na Domě s pečovatelskou službou slouží pravidelně Mše svaté.I tímto chceme přispět k důstojnému prožívání stáří s respektem na potřeby a přání našich uživatelů, podporovat v nich duchovní hodnoty a nalezení smyslu života v těžkých životních situacích.
V roce 2013 oslaví Pečovatelská služba Strání 10. výročí fungování. Proto ten následující rok bude probíhat v duchu příprav a průběhu oslav. Jedním z darů pro naše uživatele i personál bude nově vybudovaná kaple v prostorách jídelny v Domě s pečovatelskou službou. Již nyní na tom pracujeme.

Miroslava Havlíková
vedoucí PS Strání

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
 
 Naše pečovatelská služba je terénní službou, kterou poskytujeme jak na Domě s pečovatelskou službou, tak v celé obci Strání a Květná a na základě požadavku i v obci Březová. Nabízí pomoc lidem, kteří chtějí zůstat doma ve svém vlastním prostředí. Péči služba poskytuje většinou ve spolupráci s rodinou.  Profesionální tým 8 pečovatelek navštěvovalo 101 uživatelů z důvodu poskytnutí pečovatelské služby. A to 73 ženám a 28 mužům. Celkem bylo provedeno 56 637 návštěv, rozvezeno 9008 obědů a ujeto 5911 km za účelem návštěvy uživatele.
Pečovatelská služba Strání nabízí i zapůjčování kompenzačních pomůcek (el. polohovacích lůžek, chodítek, toaletních křesel apod.). Vloni bylo zaevidováno 63 výpůjček.
 
 Obcí Strání hned začátkem roku procházeli tříkráloví koledníčci v doprovodu vedoucích skupinek a vykoledovali 100 230,- Kč. Na tuto částku je naše obec patřičně pyšná.
             
V únoru následoval straňanský fašank. A názor, že Strání fašankem žije, nemusím nikomu vnucovat. Tradičně se slavil i u nás na Domě s pečovatelskou službou. Na přípravách se podílel každý, kdo jen trošku mohl. Je krásně vidět úsměv na tvářích lidí, kteří na chvilku zapomenou na své trápení, samotu a nemoci.
 Fašankem jsme taky přivítali mezi nás novou sociální pracovnici Bc. Janu Forrovou, která po celý rok poskytovala nejenom uživatelům pečovatelské služby sociální poradenství, ale i pracovnímu týmu patřičnou podporu v jejich nelehké práci.
 
Naši uživatelé v doprovodu pečovatelek nechyběli ani v divadle ve straňanské Dvoraně. Divadelní soubor Karla Högera při OS SPOKOS ve Strání nám tentokrát představil veselohru
„ Naši furianti“. Samozřejmě se všem velmi líbila.
Uživatelé pečovatelské služby se aktivně účastní i některých společenských akcí, které pořádají jiné služby Oblastní Charity Uherský Brod.
 
No a opět se blížily Vánoce, které předchází doba adventní. V té nám byl oporou duchovní otec Jan Hrudík, který na Domě s pečovatelskou službou slaví průběžně Mše svaté. A nejenom v době adventu. Otec Jan Hrudík je nám všem schopen zajistit duchovní podporu v těžkých životních situacích. Víme, že v našem kraji, jsou křesťanské hodnoty pro uživatele nesmírně důležité. Mše svatá se koná nejenom pro uživatele pečovatelské služby, ale i jejich vrstevníky, příbuzné a známe z celé obce Strání. Po Mši svaté si pak všichni společně povídají, postesknou si nad svým osudem, potěší se z radosti druhých a celkově jsou všichni velmi vděční za společenství lidí, kteří se v dnešní době takto dokážou scházet. Posláním naší organizace je poskytovat služby na principu křesťanské lásky a myslím, že se nám to daří.
 
V předvánoční době plné starostí, shonu a stresu si i členky Červeného kříže udělaly čas na spoluobčany, kteří žijí osamoceni v Domě s pečovatelskou službou ve Strání. Každoročně přicházejí na náš dům popřát šťastné a veselé vánoční svátky a potěšit naše uživatele dárečkem. Se slzami v očích, radostí a štěstím vyjádřili uživatelé pečovatelské služby díky za pozornost, které se jim dostává od této organizace.
 
Jedním z novodobých vánočních zvyků ve Strání je slavnostní předávání betlémského světla za účasti skautů z Nového Mesta nad Váhom , kteří předávají toto světlo skautům z Uherského Brodu. Celé akce se účastnili starostové a místostarostové z obce Moravské Lieskové, Strání, města Uherský Brod a Nového Mesta nad Váhovom. Jelikož zástupkyní vedoucí brodského oddílu skautů je naše sociální pracovnice Janička Forrová - Sojka, dorazilo betlémské světlo i k nám na Dům s pečovatelskou službou ve Strání. Spolu s ostatními skauty Pedrem, Termíkem a Fénixem nám zapálili svíčku a tím umocnili předvánoční atmosféru očekávání narození Páně.
A proč zrovna skauti? Jak říká kardinál Tomáš Špidlík: „V dnešní technické společnosti jsou tu skauti, aby vodili lidi od strojů a umělého blahobytu nazpět ke kráse přírody. Ukazují jim, že jsou slunce, měsíc a hvězdy neskonale půvabnější než žárovky a neonová divadelní osvětlení. Svět, který vyšel z rukou Stvořitele, je krásný.“
Betlémské světlo, které nám přinášejí, je symbolem naděje a pokoje. Motto Betlémského světla znělo: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“ (Iz 9, 1)
Vánoce jsme společně s našimi uživateli slavili relativně v klidu. Někoho navštívili příbuzní doma, kdo mohl, ten odjel navštívit své příbuzné sám. Ale opět se našli i takoví, kteří neměli doma nikoho. Měli nás. Těm jsme se snažili vynahradit rodinu a zpříjemnit vánoční svátky. V DPS jsme se scházeli a zpívali koledy u vánočního stromku.
 
A tradičně na závěr – poděkování.
Vážíme si dobré spolupráce s obcí Strání, s duchovním správcem zdejší farnosti otcem Janem Hrudíkem, s lékaři, se zdravotními sestrami a s každým, kdo se jakkoliv snaží vyjít našemu poslání vstříc. Děkujeme všem sponzorům a drobným dárcům.
A já osobně děkuji všem svým spolupracovníkům za vytváření dobré atmosféry na pracovišti. V tak těžké práci, jako pomáhajíci profese beze sporu je, je spolupráce, vzájemná úcta, tolerance, ale i respekt, nesmírně důležitá.
 
 
Miroslava Havlíková
vedoucí PS Strání
 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010

Opět nastává čas bilancovat, co se nám v uplynulém roce povedlo a co bychom si do budoucna pro své uživatele přáli.  Pečovatelská služba Strání nadále nabízí pomoc potřebným lidem. Ve spolupráci s rodinou se snažíme o to, aby jim bylo dobře, aby závěr svého života trávili v klidu mezi svými nejbližšími. Domácnosti našich uživatelů pravidelně navštěvovalo 9 pečovatelek.

Celkem byla služba poskytnuta 98 uživatelům a bylo rozvezeno 9.395 obědů.
 
Tradičně začínal nový rok největší celorepublikovou akcí, a to Tříkrálovou sbírkou. Ve Strání se na tuto akci vždy pečlivě připravujeme, děti se těší, až budou moci obléci tříkrálové oblečky a nasadit si na hlavu koruny, které si sami připravili. V doprovodu dospělé osoby pak obcházejí se zpěvem domácnosti a koledují peníze, které budou sloužit pro potřebné spoluobčany. Samozřejmě vykoledují i pro sebe velikou hromadu sladkostí. Část z nich společně se zástupci obce Strání podarovali dětem v Dětském domově v Uherském Hradišti. Je krásné pozorovat, jakou radost mají děti, když mohou sami někomu udělat radost, byť jen tímto způsobem.
  
Pak opět nastal čas na straňanský fašank. A ten si nikdo nenecháme ujít.
 
Společně s našimi uživateli jsme zavítali i za kulturou, do divadla. Divadelní soubor Karla Högera při OS SPOKOS ve Strání nám předvedl operetu pod názvem „Madlenka z kovárny“. Všem se divadlo moc líbilo.
 
Jednou z velkých událostí, které jsme slavili, bylo i vysvěcení nového auta, které se nám podařilo zakoupit. Renault Kangoo slouží pečovatelské službě zejména na rozvoz obědů.
 
Z projektu MAS Východní Slovácko program LEADER se nám podařilo v roce 2010 získat celkem 121.980,- Kč na nákup kompenzačních pomůcek, které slouží potřebným nejen u nás ve Strání, ale v celém okolí.
 
Velmi nás potěšila návštěva klientek Centra seniorů s vedoucí paní Zdenkou Šulekovou. Klientky byly velmi zvědavé, jak to u nás ve Strání vypadá, jak to u nás funguje a nejlepší je vždy praktická ukázka a tak se i stalo. Dovolím si říci, že byly velmi mile překvapené.
 
Začátkem prosince se na Domě s pečovatelskou službou sešlo 47 lidí za účelem společného předvánočního posezení uživatelů naší pečovatelské služby a jejich rodinných příslušníků spojeného s prezentací služeb Oblastní charity Uherský Brod. Pozvání přijali i členové místního Klubu důchodců, starosta obce Strání Mgr. Ondřej Benešík, duchovní správce naší farnosti P. Jan Hrudík a v neposlední řadě náš pan ředitel Ing. Petr Houšť. Po prezentaci všech služeb OCH jsme prodiskutovali naše společné problémy, požadavky. Zajímavé byly i připomínky a návrhy týkající se naší pečovatelské služby. Jsou pro nás cennými informacemi, jak být službou kvalitní a dostupnou všem. A to je naším cílem.
Pořád vzpomínám na slova, která v toto odpoledne zazněla, určitě nejsou přesná, ale tak nějak mně uvízla v hlavě. „ Charita je láska. Tam kde jsou dva a více, tam je láska. Tady je to pečovatelka a uživatel. Proto je důležitá vzájemná spolupráce, vzájemné pochopení. „
 
Naši uživatelé se aktivně účastní i některých společenských akcí, které pořádají jiné služby Oblastní Charity Uherský Brod, i akcí pro seniory pořádaných Městem Uherský Brod, zejména Čaj o páté.
 
Tak nějak to všechno rychle uteklo a my jsme opět slavili Vánoce. Svátky byly klidné, uživatelé spokojení. Našel se čas i na společné zpívání koled a povídání u vánočního stromku.
 
Otci Janu Hrudíkovi děkuji za pravidelně se konající Mše svaté pro uživatele naší služby v jídelně DPS. Je krásné, když se nejen uživatelé, ale i personál má na koho obrátit v těžkých chvílích svého života.      
 
Na závěr se má vždy děkovat. A já mám rozhodně za co děkovat. Děkuji vedení obce Strání, děkuji ještě jednou duchovnímu správci zdejší farnosti otci Janu Hrudíkovi, děkuji lékařům a zdravotním sestřičkám. Samozřejmě děkuji svým kolegyním, bez jejich svědomitého přístupu k práci, by naše služba nikdy nemohla fungovat. Děkuji taky všem, kdo nám pomáhá byť jen pro něj nepatrnou maličkostí, děkuji všem Vám kdo se jakkoliv snažíte naplňovat naše poslání.
Děkuji Vám sponzorům i Vám drobným dárcům.
                                                                                                                                   

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008 zde.

 

Název služby: Pečovatelská služba Strání
Forma služby: terénní
Druh služby: pečovatelská služba
Identifikátor služby: 6347392
Kapacita: počet klientů: 36/den
Poskytována od: 1.1.2007

 

Poslední aktualizace 4. února 2014.  

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft